Äriplaanide ja finantsprognooside koostamine

Äriplaani koostamise eesmärgiks on töötada välja selgepiiriline ning konkreetne nägemus sellest, mida ettevõte ja selle juhtisikud plaanivad ellu viia. Äriplaani koostamise vajadus on nii alustavatel ettevõtetel kui ka ettevõtetel, kes tahavad oma strateegilisi suundi muuta või uut, suuremahulist projekti ellu viia. Äriplaan on ka üheks oluliseks finantseerimise ja kapitali kaasamise tööriistaks. Korrektselt koostatud äriplaan tõstab äriidee tõsiseltvõetavust ja usaldusväärsust ning võimaldab kaasata vajalikke ressursse ja kapitali näiteks laenude, liisingute, toetuste, käenduste aga ka investorite näol. Sageli on äriplaan rahastuse taotlemisel kohustuslik.

Äriplaani lahutamatuks osaks on ka finantsprognooside koostamine. Finantsprognoosid on äriplaani üheks olulisimaks osaks, sest näitavad ära selle, kas ettevõtte ärimudel on teoorias kasumlik ja jätkusuutlik või mitte. Finantsprognoosid on nii alustavale kui toimivale ettevõtjale asendamatuks töövahendiks, mille oskuslik kasutamine aitab äritegevuse käivitamisele ja planeerimisele kõvasti kaasa.

Meie konsultandid on koostanud äriplaane ja finantsprognoose alates 2007. aastast ning selle aja jooksul oleme koostanud edukaid äriplaane ning prognoose paljudele väga erinevatel tegevusaladel toimetavatele ettevõtetele.

Toetuste taotlemine

Eesti ettevõtetele kui ka eraisikutele on suunatud väga palju eriilmelisi rahastustoetuseid, millest võib väga suure tõenäosusega leida endale kõige sobivaima ning ka rahastust taotleda.

Meie konsultandid omavad väga pikaajalist ning edukat rahastus- ja projektitaotluste koostamise kogemust ning toetame oma klienti kogu toetuse taotlemise protsessi vältel – alates sobivaima toetusmeetme valikust, taotlusdokumentatsiooni koostamisest kuni rahastaja ning taotleja omavahelise suhtlemise korraldamiseni. Samuti aitame klientidel soovi korral koostada ka projekti teostamise kestel rahastajale projektiaruandeid.

Sõltuvalt konkreetse toetusmeetme eripäradest ja toetuse suurusest on nõuded taotlusele ja lisa-dokumentatsioonile väga erinevad. Näiteks koosnevad paljud Euroopa Liidu projektitoetuste taotlused väga mahukatest taotlusvormidest ning erinevatest nõutud lisadokumentidest, nagu näiteks tasuvus-teostatavusanalüüsidest, mõjuanalüüsidest, strateegiatest, äriplaanidest või teistest väga projektispetsiifilistest lisadokumentidest.

Omame kogemusi väga erinevate toetuste taotlemisel nii Eestisisestest (EAS, RTK, PRIA, KredEx, MES, KIK, KYSK, LEADER jne) kui ka Euroopa Liidu ülestest (Euroopa komisjoni meetmed, Horizon, jne) toetusfondidest.

Projektijuhtimine

Projektide elluviimisel tuleb enamasti järgida erinevaid rahastaja poolt seatud nõudeid ja viia projekti läbi vastavalt lubatud aja- ja tegevuskavale, püsides seejuures etteantud eelarve piirides. Samuti nõuavad rahastajad ka projekti aruandluse koostamist ja perioodilist esitamist. Pakume projektijuhtimise tervikteenust, tagamaks seda, et projekti aruandlus oleks korras ning projekti teostatakse vastavalt kokkulepitule.

Enamasti koosneb projektijuhtimise teenus järgmistest osistest:

 • Rahastaja poolsete nõuetest kinnipidamise jälgimine;
 • Projekti meeskonna administratiivne juhtimine ja koordineerimine ning projekti osapoolte vahelise kommunikatsiooni ning infovahetuse korraldamine;
 • Projekti töökoosolekute korraldamine ja projekti tegevus- ja ajakavast ning eelarvest kinnipidamise järgimine;
 • Projekti aruandluse ja väljamaksetaotluste koostamine, rahastaja järelpärimistele vastamine
 • Vajadusel ka projektiga seotud hankekonkursside korraldamine.

Rahastuse kaasamine

Uute projektide algatamisel või olemasoleva äritegevuse laiendamisel on sageli üheks olulisimaks küsimuseks rahastuse leidmine ja kaasamine. Aitame oma klientidel nende ideid ja plaane ellu viia, otsides selleks vajalikke ja sobilikke finantseerimisvõimalusi. Selleks formuleerime koos kliendiga tema plaanid, koostame vajalikud esitlusmaterjalid ning aitame kaasata vajalikke rahalisi vahendeid nii erasektori investoritelt, pankadelt, kui ka erinevatest toetusmeetmetest.

Konsultatsioonid

Lisaks eelnevalt kirjeldatud teenustele pakume ka teisi, väga laia spektriga äri ja juhtimiskonsultatsioone nagu näiteks

 • Erinevate uuringute ja analüüside koostamine (mh. turu-uuringud, konkurentsi-analüüsid, majandusharu ülevaated,investeeringute tasuvusanalüüsid, tasuvus- ja teostatavusuuringud, „DNSH“ ja keskkonnamõjude analüüsid, riskianalüüsid, jpm);
 • Ettevõtte diagnostika;
 • Riigihangete korraldamine või riigihankel osalemine;
 • Ärimudeli- ja strateegia audit ja uuendamine;
 • Arengukavade ja strateegiate koostamine;
 • Finantskonsultatsioonid (Due Diligence, väärtuse hindamine);
 • Protsesside audit ja arendamine;
 • Muutuste juhtimine

Et igal konsultandil on oma spetsiifilised kogemused ja ekspertvaldkonnas, kaasame konsultatsiooniprojekti juurde vajadusel ka teisi eksperte ja eraturu konsultante meie aastatega välja kujunenud koostööpartnerite seast. Sel viisil tagame, et kliendile pakutakse just tema vajadustest lähtuvalt ja parima võimaliku kvaliteediga äri- ja juhtimiskonsultatsioone.

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This